Документи

Необходими документи за изготвяне на акт за смърт: 1d

Според Конституцията на Република България за единствен валиден документ за смъртта на дадено лице се признава акта за смърт, издаден от длъжностните лица на Община Варна.

Документите за починалите на територията на Община Варна се изготвят само от служител на Община Варна на ул.”Андрей Сахаров” № 1  – Централен гробищен парк/срещу автогара Варна/.

За да бъде издаден акт за смърт са необходими:

• съобщение за смърт, издадено от личния лекар или от болницата /ако лицето е починало в болница/;
• лична карта или паспорт на починалото лице;
• когато лицето е непълнолетно, освен съобщението за смърт са необходими акта му за раждане и личните карти на родителите.Ако починалото лице по някаква причина няма лична карта или паспорт, близките трябва да вземат служебна бележка от МВР срещу представяне на съобщението за смърт.

Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, заплащането на гробните места, намиращи се в стопанисваните от “Обреди” ЕООД гробищни паркове – Централен, “Запад” край с.Тополи и гробищните паркове в кварталите “Аспарухово”, “Галата” и “Виница” се извършва в Картотека “Гробни места” в Централен гробищен парк Варна на ул.”Андрей Сахаров” № 1.

За първите осем години от погребението на първия починал, гробното място се предоставя безплатно. След изтичането на този срок, гробното място може да бъде заплатено, както следва:
• за 10 години
• за вечни времена

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ГРОБНО МЯСТО:
1. Удостоверение за наследници /издава се от Общината или от кметството по местоживеене на първия погребан в гробното място/.
2. Декларация от наследниците, че ще се грижат за гроба.
3. Декларация за отказ /ако някой от наследниците се откаже в полза на друг/.
4. Лична карта или паспорт /или копие от тях/ на отказалия се.

Comments are closed.