Обществена поръчка 27/06/2018

„Обреди“ ЕООД – Варна обявява обществена поръчка с предмет:

„Строителство, основен ремонт, реконструкция,  рехабилитация, поддържка, текущ ремонт и благоустрояване на алеи, площи, мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за нуждите на „Обреди” ЕООД, гр. Варна ”

Обявление

Решение за откриване на процедура

Критерий за възлагане

Техническа спецификация

Документация за участие

Публикувано на  27.06.2018 г.

Отговор на зададен въпрос

Публикувано на 23.07.2018 г.

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Публикувано на 23.07.2018 г.

Разяснения относно обществена поръчка

Публикувано на 23.07.2018 г.

Протокол на комисията

Публикувано на 22.08.2018 г.

Протокол 2 на комисията

Съобщение

Публикувано на 10.09.2018 г.

Доклад на комисията

Протокол 3 на комисията

Решение

Публикувано на 27.09.2018 г.

Рамково споразумение

Публикувано на 23.01.2019г.

Договор

http://obredivarna.bg/wp-content/uploads/2022/10/Договор-№-2.pdf

Публикувано на 28.09.2022 г.

Договор

http://obredivarna.bg/wp-content/uploads/2023/01/Договор-№7-12.12.2022.pdf

Публикувано на 06.01.2023 г.

Договор

http://obredivarna.bg/wp-content/uploads/2023/01/Договор-№8-21.12.22.pdf

Публикувано на 06.01.2023 г.

Договор

http://obredivarna.bg/wp-content/uploads/2023/01/Договор-№9-21.12.22.pdf

Публикувано на 06.01.2023 г.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.