Обществена поръчка 12/08/2020

„Обреди“ ЕООД обявява обществена поръчка с предмет:

„Доставка на стоманобетонни елементи представляващи: комплект за сглобяема гробница за нуждите на „Обреди” ЕООД, гр. Варна”.

1.Решение за откриване на процедура

2.Обявление

3.Техническа спецификация

4.Проект на договор

5.Документация

6.Единен европейски документ за обществени поръчки/ЕЕДОП/

Публикувано на 12.08.2020г.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.