Обществена поръчка 13/08/2019

„Обреди“ ЕООД обявява обществена поръчка с предмет:

„Доставка на стоманобетонни елементи представляващи: комплект за сглобяема гробница за нуждите на „Обреди” ЕООД, гр. Варна”.

1.Решение за откриване на процедура

2.Обявление

3.Документация

4.Единен европейски документ за обществени поръчки/ЕЕДОП/

Публикувано на 13.08.2019 г.

Протокол №1 на комисията

Публикувано на 04.09.2019 г.

Протокол №2 на комисията

Съобщение

Публикувано на 11.09.2019 г.

Решение №1 на комисията

Протокол №3 на комисията

Доклад на комисията

Публикувано на 16.09.2019г.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.