Обществена поръчка 27/06/2018

„Обреди“ ЕООД – Варна обявява обществена поръчка с предмет:

„Строителство, основен ремонт, реконструкция,  рехабилитация, поддържка, текущ ремонт и благоустрояване на алеи, площи, мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за нуждите на „Обреди” ЕООД, гр. Варна ”

Обявление

Решение за откриване на процедура

Критерий за възлагане

Техническа спецификация

Документация за участие

Публикувано на  27.06.2018 г.